Ano

 

Vencedor

 

1979

 

Paulo Gomes

 

1980

 

Ingo Hoffmann

 

1981

 

Afonso Giaffone

 

1982

 

Alencar Jr

 

1983

 

Paulo Gomes

 

1984

 

Paulo Gomes

 

1985

 

Ingo Hoffmann

 

1986

 

Marcos Garcia

 

1987

 

Zeca Giaffone

 

1986

 

Fábio Sotto Mayor

 

1989

 

Ingo Hoffmann

 

1990

 

Ingo hoffmann

 

1991

 

Ingo Hoffmann / Ângelo Giombelli

 

1992

 

Ingo Hoffmann / Ângelo Giombelli

 

1993

 

Ingo Hoffmann / Ângelo Giombelli

 

1994

 

Ingo Hoffmann

 

1995

 

Paulo Gomes

 

1996

 

Ingo Hoffmann

 

1997

 

Ingo Hoffmann

 

1998

 

Ingo Hoffmann

 

1999

 

Chico Serra

 

2000

 

Chico Serra

 

2001

 

Chico Serra

 

2002

 

Ingo Hoffman

 

2003

 

David Muffato

 

2004

 

Giuliano Losacco

 

2005

 

Giuliano Losacco

 

2006

 

Cacá Bueno

 

2007

 

Cacá Bueno