Lord Byron – poeta (1824), nascido em 22/01/1788

Charles Darwin – cientista (1882), nascido em 12/02/1809

Belmonte – cartunista (1947), nascido em 15/05/1896

Veja mais