Yolanda Cardoso

Yolanda Cardoso – atriz (2007), nascido em 18/09/1928