Yara Lins

Yara Lins – atriz (1930), falecido em 29/06/2004