Yara Lins

Yara Lins – atriz (2004), nascido em 26/02/1930