Yara Cortes

Yara Cortes – atriz (2002), nascido em 22/09/1921