Yara Amaral

Yara Amaral – atriz (1989), nascido em 16/09/1936