Whitney Houston

Whitney Houston – cantora (2012), nascido em 09/08/1963