Sidney Sheldon

Sidney Sheldon – escritor (2007), nascido em 11/02/1917