Rudolf Nureyev

Rudolf Nureyev – bailarino (1938), falecido em 6/01/1993