Rudolf Nureyev

Rudolf Nureyev – bailarino (1993), nascido em 17/03/1938