Rodolfo Valentino

Rodolfo Valentino – ator (1926), nascido em 06/05/1895