Pe Lanza

Pe Lanza – baixista da banda Restart (1992)