Paulo Leminski

Paulo Leminski – poeta (1989), nascido em 24/08/1944