Newton Mesquita

Newton Mesquita – artista plástico (1949)