Kofi Annan – diplomata (2018), nascido em 08/04/1938