Elizabeth Montgomery – atriz (1995), nascida em 15/05/1933