Leonard Nimoy

Leonard Nimoy – ator (2015), nascido em 26/03/1931