John Locke

John Locke – filósofo (1632), falecido em 28/10/1784