John Locke

John Locke – filósofo (1784), nascido em 29/08/1632