Fatos: Rajiv Gandhi assumiu o governo ...

Rajiv Gandhi assumiu o governo da Índia, substituindo sua mãe, Indira Gandhi.