Como é o alfabeto grego?

Como é o alfabeto grego?

O alfabeto grego compõe-se de 24 letras: Alfa (Α α), Beta (Β β), Gama (Γ γ), Delta (∆ δ), Epsílon (Ε ε), Dzeta (zeta) (Ζ ζ), Eta (Η ε), Teta (Θ θ), Iota (Ι ι), Capa (Κ κ), Lambda (Λ λ), Mi (Μ µ), Ni (Ν ν), Csi (Ξ ξ), Ómicron (Ο ο), Pi (Π π), Ró (Ρ ρ), Sigma (Σ σ), Tau (Τ τ), Ípsilon (Υ υ), Fi (Φ φ), Qui (Χ χ). Psi (Ψ ψ) e Ómega (Ω ω).