Charles Bronson

Charles Bronson – ator (1922), falecido em 30/08/2003