Charles Bronson

Charles Bronson – ator (2003), nascido em 03/11/1922