Ana Maria Machado

Ana Maria Machado – escritora (1941)